Borzási

Régi krasznavármegyei család, mely 1340-ben jelen meg s a tizenkilenczedik század elején végkép el is tűnik. A Bozyasyak bírtak: Borzás, Vaja, Csompász, Ipp, Kaznacs, Cserese, Szék, Néháza, Márka s más helységekben.

Kétségtelenül e családból való az a Napakur, a ki 1340-ben tiltakozik az ellen, hogy a Gyümölcsénes és Almás patakok közt eső jószágait elfoglalják. És ez a Napakur a {209.} Napok-Meszte nemzetségből való, a mely orosz származású.*V. ö. Dr. Karácsonyi: A Magyar Nemzetségek. II. k. 400. l. – Dl. 3422. 1342-ben Pál, udvarbíró elrendeli, hogy a váradi káptalan Borzási Napakur (Napakur de Bozyas) Borzás birtokban levő részbirtokát vizsgálja meg s határait állapítsa meg, Napakurt abba helyezze vissza s erről a Felséget tudósítsa.*1774-diki átirat. Bl. fasc. MM. 1388-ban Bozyasi Napakor fia, Péter, Péter fia, Lőrincz, krasznavármegyei nemesek tanúskodnak a mellett, hogy Mutos, Szélszeg, Goroszló és Turbucza nem Kővárhoz, hanem Aranyos várához tartoznak.*Wl.

1410 márcz. 9-dikén Zsigmond király Bozyási Péter Vaya és Chompaz birtokait Szolnok vármegye törvényhatósága alól Kraszna vármegye törvényhatósága alá helyezi.*Dl. 9631. Rányomott pecsét nyoma. Miklóst tanúnak jelölte Zsigmond király, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Kusalyi Jakcsi Györgyöt Kis-Paczal és más vármegyebeli birtokokba.*Wl.

1438 julius 7-dikén János fia, György a maga és anyja, Márta nevében kijelenti, hogy Inó birtokot, melyet Jakcsi Lászlótól kapott cserében a krasznavármegyei Ipp. Szék, Néhaza, Márka, Nyárló, Kaznacs és a biharvármegyei Széplak, Baromlak s más birtokokért, eladta hatszáz aranyforinton a Jakcsiaknak, mivel az oláhok miatt nem birhatja békén.*Dl. 27,868.

1441 január 3-dikén Bozyasy János (ennek fia György) Waÿa, Kaznach, Bozyas krasznavármegyei birtokát száz arany forintért zálogba adja Péterházi Kis Antalnak.*Dl. Km. Prot. AB. min. p. 95. nr. 1. áthúzva.

1449 máj. 2-dikán a Bozzyasiak beleegyeznek, hogy a Nagdobaiakat

és másokat beiktassák néhai Bozzyasi Meges Lászó birtokába a krasznavármegyei Bozzyasba, viszont emezek átadják a krasznavármegyei Waya birtokukat s egyúttal igérik, hogy Losonczi Bánfi István ellen megoltalmazzák.*Dl. Km. Prot. C. min. p. 74. nr. 1.

{210.} A szereplők:

1. Bozzyasi Napakor; Péter; Miklós; Péter; Pál; László; Demeter; Mihály; János; Márk; Mátyus; 2. Nagdobai Chyzer Jakab; Balázs; Fülöp;István; Lucia; Anna; Erzsébet; Magdolna; Mihály; Antal; 3. Anthus Mihály; 4. Sándorházi Simon; Péter; Márton

1. Bozzyasi Napakor; Péter; Miklós; Péter; Pál; László; Demeter; Mihály; János; Márk; Mátyus; 2. Nagdobai Chyzer Jakab; Balázs; Fülöp;István; Lucia; Anna; Erzsébet; Magdolna; Mihály; Antal; 3. Anthus Mihály; 4. Sándorházi Simon; Péter; Márton

1450 febr. 6-dikán Bozyasi Gál és Benedek, Rátoni Tamás, Bíró Albert és Porkoláb Lőrincz ügyvédjöknek vallják egymást és még más kilenczet.*Dl. Km. Prot. C. min. p. 104. nr. 2.

1456-ban Bozzyasi Miklós ellentmond, a mikor Borzási Szőke László érdekében meg akarják járni Czigány-Vaja birtok határát.*Lelesz, Metalium C. Kraszn. nr. 3.

1458 decz. 19-dikén Bozzyasi Pál és László a Haraklányi János fiával, Györgygyel, való czivódásaiknak véget vetnek s kibékűlnek.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 29. nr. 1. Fogott bíró Kwsali Jakch Péter, a ki 1459 decz. 14-dikén Bozyasi Pált ügyvédjének vallja.*U. o. p. 67. nr. 2.

A Boziásiak 1460-ban «örök jogon» birtokosok: Aranyosalja, Széplak és Horvát helységekben. (Kétségkívül a Jakcsok révén.)*Csánki, I. k. 568. l.

1468. aug. 1-sején a néhai Bozyasi Péter fiának, Miháynak fiai: János, Mátyus (Mathyws) a krasznavármegyei Waya, Bozyas birtokbeli részöket (egregius) Bályoki Szilveszternek zálogba vetették.*Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. p. 50. nr. 1.

1469-ben Bozzási Benedek zálogba vett Rátonyi Mihály deáktól egy ippi telket, *Nagyv. Múz. Blt. Az Ákosi Kis Ferencz-féle levelek jegyzéke. ugyanekkor a család Ippot követeli a rokon Rátoniaktól vissza.*Csánki, i. k. 587. l. 1477-ben Bozzassy György {211.} zálogba veszi Ippy János cseresei részét 12 frtért.*Nagyv. Múz. Blt. az Ákosi Kis Ferencz-féle levelek jegyzéke. 1479-ben vizsgálat foly Bozyási Tamás fiai Benedek és György és lánya Ilona számára Ipi László és gyermekei János, Apollónia ellen, kik előbbieknek Baromlak, bihari, Cserese, Szék, Néháza, Márka, krasznavármegyei birtokait elfoglalták, és a birtokba iktató királyi embert elűzték.*Leleszi conv. II. 208. f. an. 1479. nr. 41. 1486-ban Bozias György krasznavármegyei alispán.*Szgy. Bozzyas Balázst és Györgyöt 1491-ben Ulászló király oklevele a kolozsmonostori konvent megbízottjával a néhai L. Bánfi András krasznavármegyei hagyatékának a felosztására küldöttként Porczi Péterrel, Bÿlgezdi Fábiánnal együtt kandidálja.*Dl. 27,737. 1492 febr. 27-én Bozyási György, Máté, Benedek, Balázs és Tádé testvérek között megosztják és elhatárolják a krasznavármegyei Borzás és Vaja birtokokat.*Dl. 27,738. Bozias György ellen Vajai Pál, a Demeter fia is perel a Vaján levő bizonyos részbirtokért, melyet Bozias eladott Vajainak. Bozias esküt tesz.*Szgy.

Ugyanekkor András de Bozijas meg nem vizsgálhatja Mayadi István, János és Györgynek Iloswai György birtokaira emelt igényeiket.*U. o.

1495 előtt Bozyasi Mihály leánya, Katalin, Rátoni Bertalan neje volt.*Dl. 36,398. Km. Prot. M. min. pag. 239. nr. 1.

A kolozsmonostori konventnek 1503. május 24-diki bizonyságlevele szerint néhai Darahi Barath László leányának, Jusztinának a férje Bozzyasi László; a vajai és bozzási birtokát, neje pedig a Vaja, Bozzyas, Ilosva, Lompért, Hosszúmező, krasznavármegyei, Mojád, Csalános, Derzsida, Száldobágy, Szakácsi, középszolnoki s még más szatmárvármegyei falukbeli leánynegyedi részének felét, továbbá ingó javaikat egymásnak hagyományozzák.*Dl. 36,405. Km. Prot. Michael p. 253. nr. 1.

1518 decz.14-dikén Bozzasi Bozzasy Györgynek és Péternek {212.} köti le Losonczi Bánfi László a Magyar- és Oláh-Valkón, Váralján, Bagolyfalun, Alsó- és Felső-Jaázon, Alsó- és Felső-Gyümölcsénesen, Detrehemben, Elyűsön, Halmosdon meg Nagyfalu városban reászállott birtokokat.*Dl. 36,402. km. Prot. Magn. p. 99. nr. 1. (Bogzási György és Péter 1519-ben, mint szomszéd birtokosok jelen voltak, amikor a Kis-Dobai Szabó Tamás fiainak átadták a Bürgezden levő részjószágot.*Bürgezd községtől. Szgy. (Vajai Bajzassi meg Czigányvajai Bozzási) Jánost Lajos király a megbizottjaként jelöli ki, a mikor ezek a rokonaikkal osztoznak több középszolnoki és krasznavármegyei birtokon.*U. o.

Bozzasi György ötszáz forintot adott kölcsön Bánfi Lászlónak, a ki azon összeg fejében 1519 ápr. 11-dikén a Magyar- és Oláh-Valkó, Váralja, Bagolyfalu, Alsó- és Felső-Jaáz, Alsó- és Felső-Gyümölcsénes, Elyűs, Detrehem, Halmosd, Új-Vágás és Füzes falvakbeli, fönnebb nagyobb részt már felsorolt birtokait köti le Borzásinak.*Dl. 36,402. Km. Prot. Magn. pag. 119. nr. 1. Ez évi ápr. 28-dikán Bozzasi György megveszi Losonczi Bánfi Lászlónak az itt megneveztem falvakbeli birtokait.*U. o. p. 143. nr. 1. A kolozsmonostori konventnek 1523 aug. 4-diki cserevalló levele szerint Bozyasy György a kolozsvármegye Kysczeg birtokát Pathóczy Jánosné és rokonai varsóczi (krasznavármegyei) birtokával elcseréli.*Dl. 36,400. Km. Prot. R. min. p. 144. nr. 1.

A szereplők:

Kechkemethi Pathochy Jánosné; N. Margit özv. Sayokerezthwri Kerezthwry Tamásné; Boldizsár; Péter; Sayokerezthwri † Kerezthwry Péter; Bernát; Gergely

Kechkemethi Pathochy Jánosné; N. Margit özv. Sayokerezthwri Kerezthwry Tamásné; Boldizsár; Péter; Sayokerezthwri † Kerezthwry Péter; Bernát; Gergely

1523 okt. 16-dikán elcseréli a kolozsvármegyei nagyszegi birtokát Sajókeresztúri Keresztúri György és gyermekei récsei birtokáért.*Dl. 36,400. Km. Prot. R. min. p. 170. nr. 1. Decz. 7-dikén (Bozyasi Bozÿasi György) cserébe {213.} kapja a gyekei és pankotai birtokaiért keresztúri Bernát récsei, lecsméri, zálnoki, csalánosi és Pálvára praediumbeli birtokait.*Dl. 36,400. Km. Prot. R. min. p. 195. nr. 1. Decz. 28-dikán Bozyasi N. nevében Haraklányi Rátoni Miklós tiltakozik az ellen, hogy Dobai Macsi Mátyás elidegenítse Puszta-Báldon praediumot Haraklányi Miklósnak.*U. o. pag. 200. nr. 1. Hogy Keresztúri Mihály és Péter fiai Bozyasi Bozyasy Györgynek akarják elidegeníteni a récsei és Pálvára praediumbeli birtokaikat, ez ellen 1524 jan. 18-dikán tiltakozik fia és rokonai nevében Keresztúri Fülöp.*U. o. p. 202. nr. 1. Aug. 1-sején Bozyasy György vajai udvarházánál ennek neje, Haraklányi Borbála, örökbe vallja a haraklányi birtokát fivérének, Miklósnak, kitől azért Vártelek és Puszta-Báldon praedium felét kapja.*U. o. pag. 238. nr. 1. A kolozsmonostori konventnek 1525 jan.6-diki tiltó levele szerint a Bozasyak valamelyiköket a krasznavármegyei vajai birtoknak Bozásy György részére leendő elidegenítésétől eltiltják. Felfewldy Demeter a felperesek megbizottja. Az itt szereplők:

a) Bozyasi Bozyasy N}János, László
b) † Bozyasy György } Miklós, Lukács, András
c) Bozyasy Ferencz } Márton, István, Farkas
d) † Bozyasy Balázs } György.*Dl. 36,401. Km. Prot. T. min. pag. 126. nr. 1.

Bozyasy György előfordúl azon oklevélben, a mely szerint 1525 jan. 14-dikén Haraklányi Miklós tiltakozik az ellen, hogy Rátoni Miklós és Gáspár elidegenítsenek egy haraklányi nemesi telket.*Dl. 36,400. Km. Prot. R. pag. 24. nov. 1. Aug. 30-dikán a kolozsmonostori konvent cserevalló levele szerint Borzási György haraklányi (középszolnoki) és sógora, Haraklányi Miklós a krasznavármegyei Vártelek birtok- és Kis-Báldon (alio nomino Pwztha Baldon) praediumbeli birtokukat elcserélik.*Haroklyani Miklós Haroklyani Borbálának testvére. (Dl. 36,405. Km. Prot. Michael. P. 358. nr. 1.) Az itt szereplők:

{214.}

Bozyasy N.; György – Haroklyany Borbála; Borbála – Haroklyany Miklós; Miklós; Ferencz; László; István; Kata

1526. febr.1-sején Bozyasi Bozyasy György visszaadja a récsei birtokot Sajókeresztúri Keresztúri Fülöpnek, a ki letette azon perét, melyet a récsei malomért és a sajókeresztúri birtokért a fenti Borzási ellen folytatott.*Dl. 36,405. km. Prot. Michael pag. 390. nr. 1.

1534-ben Wayai Bozyassy Jánost tanúnak jelölte ki János király, a mikor meghagyta, hogy Kis Lajos keresztúri és orbói birtokrészeibe iktassák be Sámsoni Kőrösi Ferenczet.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. K. nr. 24.

1543-ban Bozassÿ György özvegyének várteleki jobbágyait 3, a csalánosiakat 2, a zálnokiakat 1,*Dical. Bozassÿ János özvegyének sámsoni jobbágyait 1 kapu után rótták meg adóval.*U. o.

Özv. Bozzassy Péterné Katalin ellentmond, a mikor 1545-ban Borzási Szőke László érdekében Borzás birtok határát,*Lelesz, Metalium, C. Kraszn. nr. 3. és a mikor Krasznai Pandi Literatus Ferencz lecsméri részbirtokát meg akarják járni.*U. o. nr. 2. Bozzasy Mihályt királyi emberül nevezték ki ez utóbbi alkalomra.*U. o. nr. 4. 1546-ban és 1547-ben özv. Boziasi Péterné Katalin és leányait: Ágnest, Annát, Klárát és Dorottyát megintik Krasznai Pándi Literatus Ferencz, másik Pándi Ferencz és Varsolczi Ferencz bizonyos lecsméri közös földek tárgyában, a melyeket az említett özvegy néhai férje jobbágyokkal telepített be.*Lelesz, Act. an. 1546. fasc. 2. nr. 47. és u. o. 1547. fasc. 4. nr. 1. 1549-ben hozott itélet szerint a földek a jobbágyokkal együtt osztandók meg a felek között.*U. o. Act. an. 1549. fasc. 6. nr. 49. 1546-ban Fülöp és Jakab apostolok ünnepe körül özv. Wayai Bozzassy Györgyné Borbála és fia, Miklós, elfoglalták és kiirtották a Haraklányi Miklós Haraklány birtokához tartozó Kesarajáróföld nevű bokros és írtatlan földrészt. Az ebből {215.} támadt per az országbíró előbb elhalasztotta, de 1549-ben meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy a nevezett földrészen hozzon itéletet az összehívott szomszédok és jobbágyok esküje alapján.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B. nr. 60. 1548-ban Vajai Bozásÿ Miklós (egr.) megidézteti unokatestvérének, Bozási Péternek özvegyét, most Borzási Nagy Mátyásné Katalint, hogy vegye fel az első férjének Borzás és Lecsmér birtokaiból őt megillető hozományt, a jószágokat pedig, valamint az azokról meg Récse, Vaja, Varsolcz és a szolnoki zálnok, Csalános javakról szóló okleveleket és Pétertől született leányait: Annát és Klárát engedje az ő gyámsága alá.*Lelesz, Act. an. 1548. fasc. 2. nr. 32. 1548-ban az országbíró megidézteti özvegy Wayai Bozzassy Györgyné Borbálát és fiát, Miklóst, a kik elfoglalták Haraklányi Miklósnak egy várteleki szántóföldjét és azt learatás végett a váradi püspök zilahi tisztjének adták át, mi által Haraklányinak több mint 60 forintnyi kárt okoztak.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. II. nr. 7. A várteleki Szilas-völgye nevű rét elfoglalásáról is volt szó.*Lelesz, act. an. 1548. fasc. 1. nr. 45.

Bozzasi Lukács egyike vala azoknak, a kiket 1549-ben megidéztettek Szeődemeteri Horvát György és neje, Katalin, egy gyümölcsénesi jobbágy elfogásáért.*U. o. Act. an. 1549. fasc. 5. nr. 50.

1549-ben Ferdinánd király meghagyja a kolozsmonstori káptalannak, hogy idézze meg özv. Wayay Bozzasy Györgyné Borbálát meg fiait: Miklóst, Ferenczet és Pétert. E fiúk ugyanis anyjuk megbízásából magukhoz vevén récsei és varsolczi tisztjöket, Nagy Barnabást meg több vajai és várteleki lakost, továbbá várteleki, varsolczi és más jobbágyokat s még számos népet, betörtek fegyveres kézzel Haraklányi Miklós várteleki Meszes-erdejébe és itt a tizedsertéseket meg az erdő többi ez évi jövedelmét a maguk részére foglalván le, több mint 50 arany forintnyi kárt okoztak. A konvent jelentést {216.} tett, hogy megidézte a betörőket.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. b. nr. 58. Elfoglaltak és bevetettek önhatalmúlag Haraklányi Miklós Vártelek birtokán és Nyirsid birtokrészén tizennyolcz hold szántót, a mi ellen 1549-ben szintén panaszt emelt Haraklányi nevében Horváti Peres Gáspár, mire az országbíró meghagyja a kolozsmonostori konventnek, hogy tartson e tárgyban helyszíni vizsgálatot.*U. o. H. nr. 1. Ferdinánd király megidézteti Horváti Peres Gáspárné Anna és Varsolczi Ferencz kérésére Bozzasi György özvegyét, Borbálát és fiait: Miklóst és Ferenczet bizonyos iratok kiadása iránt. Kémeri Mihály ugyanis a mohácsi vészt követő zavaros időkben a nevezett György őrizetére bízta a szóban forgó iratokat, a melyek között vannak a) iktató levelek, a melyekkel kémeri Miklóst és utódait beiktatták Varsolcz birtokba; b) Lecsmér, Zálnok és Csalános birtokokra vonatkozó adomány-, osztály-, valló- és kiváltságelvelek stb. A kolozsmonostori konvent jelenti, kiküldöttje megtalálta Miklóst Vaján, megidézte, az özvegyet és Ferenczet azonban nem találta és csak előbbi által idéztette meg.*U. o. lad. 20. V. nr. 1. Bozasÿ Miklós várteleki jobbágyai 2, a csalánosiak 1, Mihály zálnoki jobbágyai 1 kapuszámnyi adót fizettek.*Dical.

Bozzassy Lukács nevében Széplaki Benedek Péter tiltakozott az ellen, hogy Ferdinánd király 1550 január 20-diki parancsára be akarták iktatni Szénás Istvánt, Andrást, Jánost, Pétert, Lászlót és Györgyöt a biharvármegyei Bályok, Száldobágy birtokok- és Széplak, Baromlak, Keure részbirtokba; a krasznavármegyei Somály, Sírmező, Almás, Szóvárhegy, Bogdánfalva birtokok- és Dörzsök, Buchmér, Kebetelke, Herbarth részbirtokokba, továbbá a középszolnoki Szarvasd, Puszta-Szent-Miklós birtokok- és Kékecz, Ujfalu részbirtokokba.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. 8. nr. 52. Az ellentmondót megidézték.

1550-ben Bozzassy István az alperesek között van említve, {217.} a mikor megjárják a néhai Sámsoni Gergely és Mihály sámsoni birtokrészét és átadják Bőnyei Mátyás felperesnek. A birtok leírásában előfordúl a Borzási Istvánné háza is.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 26. B. nr. 54. Bozzassy István jobbágyait, Chyzar Mihályt meg Wayda Mihályt mint szomszédokat szintén meghívták,*U. o. ekkor Wayai Bozzasy Benedekné N. Veronika egyike azoknak, a kik ez évi ápr. 11-dikén megvették özv. Deésházi Antalné Erzsébet sámsoni birtokát.*Dl. 36,405. Km. Prot. Michael. Pag. 24. nr. 1. Néhai bozasi Benedek Borzás és Czigány-Vaja részbirtokainak felosztása tárgyában Selindi Jánosné Almási Erzsébet mint felperes perelt Harangi Illésné Borzási Katalin és ennek testvére, István, ellen. 1551-ben kiadják a felperes számára ez e tárgyban hozott itéletet, a mely szerint a két fél között egyenlő arányban osztandók fel.*Lelesz, Act. an. 1551. fasc. 2. nr. 5.

Az itt szereplők:

Bozasi Benedek; János; Katalin – Almási Miklós; Katalin – Harangi Illés 1551; István 1551; Erzsébet – Selindi János 1551

Bozasi Benedek; János; Katalin – Almási Miklós; Katalin – Harangi Illés 1551; István 1551; Erzsébet – Selindi János 1551

1552-ben a kolozsmonostori konvent rendeletet kap, hogy a Bozzási Miklósné és Haraklányi Miklós közötti perben bizonyos szolnokvármegyei embereket hallgasson ki.*Tört. Tár, 1898. évf. 166. l. Wayai Bozzassy Miklóst tanúnak*Tört. Tár, 1898. évf. 166. l.jelölte ki a nádorhelyettes, a mikor meghagyta, hogy iktassák be Zilahi Székely Jánost egy zilahi udvarházba. Fenti Borzásit mint szomszédot is megidézték.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 45. 1553-ban Bozzassÿ (Bozas, Bozaasi) Miklós varsolczi jobbágyait 10, a récseieket 12 1/2, a czigányvajaikat 3, a Demeter és Jakab borzási jobbágyait 1 1/2–1 1/2, a (Bozzaassÿ) László czigányvajai jobbágyait 3 1/2,*Dical. 1570-ben a Miklós vártelki jobbágyait 1 kapu után adóztatták meg.*U. o.

{218.} Bozzasy István cziganyvajabeli részjózságát Bozzásy Lukácsnak ötven forintért zálogba veti. Viszont Bozzassy Lukács bozzási és széplakbeli jószágát minden tartozékaival kezébe adja Bozzássy Istvánnak s kikötik, hogy a szerződést megszegi, kétszáz forintot fizet, a mint ezt Rathony János és Bideskuthy Tamás, krasznavármegyei alispánok, Rathony András, krasznavármegyei szolgabíró, Ilosvay Mihály és Perecseni János, deákoknak Somlyón, 1563 (Szent-Mihály nap után hétfőn) kelt levele bizonyítja.*Szgy.

Bozzássy Lukács 1567-ben végrendeletet tesz Pál fordúlása után kedden kolozsvárt Finkes András és János deák, Kolozs vármegye jegyzője előtt s végrendeletének végrehajtójául nejét rendeli. Testvérének, bakay Mátyásnénak, egy szoknyára való pénzt és négy ökröt hagy, Bakay Mátyásnak «az teorek ewsty parypát», Nábrády Pálnak «az kyek paripát», hagyja «kit Somlyón vett volt», tartoznak neki Cseffey János uram 20 forinttal, Várdon Bálint deák 18 forinttal, Somlyón a fejedelem pinczéjében 6 fő bora vagyon, somlyai házában két általag bora van, «az nagyobbik tasnádi bor, másik az zeoleonk wyze», a krasznai pinczében saját házában 5 bora, a bornak többi része Bozzáson volt, «Borza János Jázon adós bor árrával tuggya Pozsgai Mihály.» «Feodbeli vethes Wajaba egy heán hwz hold feold, Kraznan is vagyon vethesem, Bozzáson feukeppen vagion vethesem, azt megmondgyák az bírák». «Az Lecsmery Nagy Mátét el ne bocsásd, hanem szolgáljon, ugyan sem adott semmit».*Nagyv. Múz. Blt.

1569 jun. 9-dikén János Zsigmond meghagyja Kolozsvár elöljáróinak, hogy Bozzási Miklós részére keressék ki a kolozsmonostori konvent levéltárából a Borzásról szóló leveleket.*Tört. Tár., 1898. évf. 345. l.

Bozzasÿ István Perecsenben ez évi kisasszonynap előtt való vasárnap 60 frtot kért Báthory Imrénétől; két jobbágyát tette zálogba.*Szgy.

{219.} Somlyói Báthori István, fejedelem előtt 1573-ban megjelennek: 1. Tamás, néhai Gyerőmonostori Kabós János és felesége Ágnes, néhai Bozzasi Péter (a Balázs fia) lányának fia; 2. Farkas, néhai Várczai Wajda Imre és Dorottya fenti Bozzasi Péter lánya, fia, utóbbi; 3. Töthöti György a) Klára, előbb Bideskuthi Márton özvegye, majd az ő felesége, b) Anna, előbb Réchei Gáspár, majd Kabós Boldizsár özvegye nevében, kik mindketten szintén fenti Bozzasi Balázs fiának, Péternek leányai, mindnyájan a fejedelem perhalasztó levelével; 4. Bozzasi Miklós, magára véve a) fiának, Istvánnak, b) Ferencz fivérének, c) Jánosnak és Györgynek, a fivére Bozzasi Péter fiainak terhét; az 1. alatti Tamás magára vévén a) Katalin Báder Mátyás felesége, b) Margit (Fivérének, néhai Kabós Jánosnak (II.) gyermekei) c) Pál (nővérének, Annának fia) tehát, a 2. alatti Farkas magára vévén a) András, b) Boldizsár, c) Bideskúti Klára terhét, kik fiai, illetve felesége Valkai Istvánnak, és d) Boldizsár, e) Erzsébet, Anna gyermekei terhét, Klára és Anna, mindketten Bozzási Klára és Bideskuthi Márton lányai, valamint f) István, g) Zsófia terhét, kik ugyanezen Bozzási Klára és második férje Töthöri György gyermekei, h) Anna, Kabós Boldizsár felesége, i) Tamás, j) Mihály, k) Katalin, Dobai Miklósné terhét, kik a fenti Récsei Gáspár és Anna gyermekei, l) Simon, m) Péter terheit, kik fenti Kabós Boldizsár és Anna gyermekei, és a többi rokonság terheit, a kiket illet, és következő módon vallanak: hogy évek előtt Ágnes, Kabós János felsége és Dorottya, Várczai Wajda Imre felesége, valamint Klára, Tötöri Györgyné és Anna, Kabós Boldizsárné fenti Miklóst, Ferenczet és néhai Pétert, kik György, Bozzasi Balázs fiának fiai, Bozzas, Vaja, Récse, Varsolcz krasznai; Zálnok, Csalános középszolnoki birtokok osztálya miatt János király idéző és intő levele alapján megintették és idézték, de most azokat illetőleg egyezségre léptek, még pedig a következő módon: fenti Bozzasi Miklós, Ferencz fivére és néhai Bozzasi Péter fivére János és György fiainak nevében, a leánynegyed {220.} fejében Bozzas és Vaja birtokoknak, melyekben csak a fiág örököl és Récse részbirtok fejében, Varsolcz krasznai, Zálnok, Csalános középszolnoki birtokokat adják, Lecsmér birtok pedig, mely eddig is fenti nők kezén volt, azoknál meg is marad. Fenti Kabós János pedig a maga és felesége Ágnes, Wajda Imre ugyancsak a maga és felsége Dorottya, Töthöri György pedig felesége Klára és Anna, előbb Récsei Gáspár özvegye, majd Kabós Boldizsár özvegye a megjelölt Bozzas, Vaja, Récse birtokokat fenti Miklósnak és Ferencznek, meg Péter fiainak adják át. Varsolcz, Lecsmér krasznai, Csalános, Zálnok középszolnoki birtokokat illetőleg nyugtatót állítanak ki és magukat kielégítetteknek vallják, 1200 aranyforint biztosíték mellett.*Orsz. lt. Kolozsmonostori konvent, 26. fiók. B. nr. 20. A szereplők:

Bozzási Balázs; Péter; Miklós; Ferencz; István; Ágnes – Ghÿereomonostori I. Kabós János 1573; Dorottya – Várczai Waida Imre; Farkas; Klára – 1. Bwdeskuthi Márton – 2. Tothwri György; Anna 1. Reichei Gáspár. – 2. 1. Kabós Boldizsár; János; György; Tamás; II. János; I. Margit; Anna; Katalin – Bader Mátyás; II. Margit; Pál; I. Klára – Valkai István; Anna; 2. István; Zsófia; András; I. Boldizsár; II. Boldizsár,; Erzsébet; 1. Anna; Tamás; Mihály; Katalin – II. Kabós Boldizsár – Dobay Miklós; Simon; Péter

Bozzási Balázs; Péter; Miklós; Ferencz; István; Ágnes – Ghÿereomonostori I. Kabós János 1573; Dorottya – Várczai Waida Imre; Farkas; Klára – 1. Bwdeskuthi Márton – 2. Tothwri György; Anna 1. Reichei Gáspár. – 2. 1. Kabós Boldizsár; János; György; Tamás; II. János; I. Margit; Anna; Katalin – Bader Mátyás; II. Margit; Pál; I. Klára – Valkai István; Anna; 2. István; Zsófia; András; I. Boldizsár; II. Boldizsár,; Erzsébet; 1. Anna; Tamás; Mihály; Katalin – II. Kabós Boldizsár – Dobay Miklós; Simon; Péter

Bozzassy Miklóst tanúnak jelölte ki Báthori Kristóf, a mikor 1576-ban meghagyta, hogy iktassák be Zilahi János deákot egy zilahi házba és tartozékaiba.*U. o. lad. 27. Z. nr. 1.

1584-ben Boszszássy Lukács árva fia, György, visszakapja Somlyói Báthori Istvántól egy krasznavármegyei Cseresén levő birtokot.*Szgy.

{221.} 1586-ban Bozzásy Mihály ellentmond, mikor Ladmóczi Horváth János ellen Giróth, Mihályfalva és Újnémeti birtokokért, de Báthori Zsigmond itélete szerint csak háromszáz magyar forintot, Mihályfalva és Giroth ötödét s Ujnémeth felét kapják.*Szgy.

1587 máj. 25-dikén Bozzásy Györgyöt fejedelmi emberül küldik ki Ippi Lászlónak a krasznavármegyei Ipp, Szék, Néháza, Márka, Felső-Kaznagy, Alsó–, másként Kis-Kaznacs-falvak és Bucsum-puszta birtokába való beiktatására.*Nagyv. Múz. Blt.

Bozzási Bozzási Lajos 1588-ban Kraszna vármegye alispánja.*Orsz. lt. Gy. f. kápt. lev. cent. G. 12.

Bozzasy Jáno özvegye Krasznai Erzsébet fiainak: Ferencznek és Istvánnak nevében is 1589 decz. 10-dikén Fodor, másként hosszu Mátyás nevű szécsi jobbágyát 25 frtért Báthori Elekné Jakchy Annának zálogba veti.*Szgy.

1597-ben Zsigmond fejedelem megtiltja, hogy újból elővegyék ama pert, melyet Bodzási Mihály indított Erkedi Bodzási György ellen orgazdaság czímén.*Gencsi-lt. nr. 55.

1604-ben Bozzassÿ Györgynek és Jánosnak, Köpöczi Jánosnak és Haraklányi Istvánnak egy telke adózott Récsén.*Dical. Özv. Bozzaÿ Mihályné, Bozzasÿ László és Zsigmond, Hídi Gergely, Fodor Tamás és Köpöczi János részéről 1 1/2 telket adóztattak meg Borzáson.*U. o.

1630-ban Bozzásy Anna, Erdőteleki Zsigmond neje.*Nagyv. Múz. Blt.

1676 nov. 19-dike előtt Borzásy György zálogba adott Rátonyi Jánosné Bánfi Annának egy újvágási rétet.*U. o.

A magvaszakadt Borzási György borzási birtoka 1819-ben szállt a fiskusra.*

http://mek.niif.hu/04700/04750/html/903.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s