IOSIF ȚON és az Őrállók (5)

Pontosítások (2)

Dr. Iosif Țon lelkipásztor

Iosif_TonRámutattunk már, hogy az Úr Jézus bizonyos betegségek okát a Sátánnak és angyalainak (démonok vagy gonosz szellemek) tulajdonítja, és rámutat arra is, hogy ezeket az embereket meg kell szabadítani a gonosz lelkektől ahhoz, hogy meggyógyuljanak.

Figyeljük most meg az Úr Jézus legfurcsább kijelentését a gonosz lelkekkel kapcsolatban, amit vegyünk komolyan, mint a Testet öltött Isten kijelentését, keressük jelentésének értelmét, és főképp napjainkban való alkalmazhatóságát:

„Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál: Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ô magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.” (Máté 12:43-45 és Lukács 11:24-26)

Az Úr Jézus azt mondja, hogy a tisztátalan lélek nem szereti csak az emberi testben való lakozást. Mikor egy emberből kiűzetett, egy ideig más helyeken bolyong, de aztán nyitott kaput keresve, visszatér arra a helyre, ahonnan kijött. Az Úr Jézus által feltárt esetben üresen találta a házat. Itt meg kell állnunk. Valami nagyon érdekes dolog történt: ebből az emberből kiűzték, de a helyét senki nem foglalta el, így ez a ház üresen maradt. Erről azonban nem ad több magyarázatot az Ige. De vajon nem találunk-e az Úr Jézus tanításában egy olyan szakaszt, ami megmondaná, hogy minek kellett volna elfoglalni azt a házat? De igen, a János 14:15-17, 21 és 23 versekben:

„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (János 14:15-17)

„A ki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; a ki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. (János 14:21)

Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. (János 14:23)

Amit alá kell húzni itt, az az Úr Jézus, mint Személy, és az ő „parancsolatai”, „szavai”, vagy „tanításai” közötti kapcsolat. A fenti igeszakaszokból, és az Úr Jézus tanításaiból az következik, hogy nem tudjuk elválasztani őt a tanításaitól, vagyis nem mondhatod: „Elfogadom az Úr Jézust, mint Megváltómat, de az Ő tanításait, melyek túl nehezek, azokat nem.”

Csak ha magadévá teszed tanítását (meg kell tanulnod, hogy a tied legyen: „akinél megvannak a beszédeim”) és ha ezek szerint éled az életed, csak akkor küldi az Úr Jézus az Ő Lelkét hozzád, csak akkor jön életedbe és csak akkor hozza az Atyát, vagyis csak akkor tölt be a teljes Szentháromság. Csak ha ők nálad vannak, nem üres a házad. De ismét kihangsúlyozzuk és megismételjük: a feltétel, hogy Ők nálad és benned lakozzanak, hogy magadévá tedd az Úr Jézus tanításait és megpróbálj azok szerint élni.

Az Úr Jézus tanításai szerint való élet ellentéte a bűnben való élet. Mikor megpróbálsz az Ő tanításai szerint élni, ezzel egyidejűleg szakítasz bűneiddel és a bűnös életmóddal.

Két szakasz van, amit meg kell érteni, és amit végig kell járni: (1) a bűnnel való szakítás (ami ugyanaz, mint a bűnök szellemei és a Sátán rabságából való szabadulás), és (2) Isten fennhatósága alá való kerülés és az Úr Jézus tanításai szerint való élet, ami Isten akaratát jelenti.

Tisztázzunk az első szakaszból egy fontos elemet. Lehetséges, hogy valaki bemutassa az Úr Jézus Krisztus áldozatát a bűneidért, és aztán azt mondja, hogy ha hiszel az ő érted való helyettes halálában, meg vagy váltva. Te hiszel, és valójában ez a tetted átvisz „a Sátán hatalmából az Istenhez” (Apostolok Cselekedetei 26:18). Azonban senki nem mondja, hogy most meg kell ismerned és el kell sajátítanod az Úr Jézus tanításait és azok szerint kell élned. Ebben az esetben a te házad üresen maradt, mert az Úr Jézus nem jön oda, ahova nem jön az ő tanítása is, mert „aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem”, és csak oda helyezi az Ő Lelkét, és oda jön lakozni. Csak ebben az esetben nem térhet vissza a gonosz lélek, mert a ház már nem üres.

Ezt az értelmezést megerősíti János a 8. Részben. Egy jeruzsálemi zsidó csoport hitt az Úr Jézusban. Íme, János beszámolója:

„Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket” (János 8:31-32). Ezek az emberek megtették az első lépést: hittek az Úr Jézusban. Most az Úr Jézus azt mondja, hogy el kell kezdeniük élni is az ő tanításai szerint, és amikor ezt megteszik, akkor szabaddá válnak a bűn rabságától, mert „mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek” (34 v.). Az Úr Jézus célja, hogy megszabadítsa az embereket a bűn rabsága alól („ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek”, 36 v.), ez azonban csak akkor történik meg, ha azok az emberek akik hittek, elkezdenek élni az Úr Jézus tanítása szerint.

Megdöbbentő, ami ez után történik. Ezek a zsidók, akik hittek Benne, nem ismerik el, hogy a bűn rabságában lennének, tehát elutasítják tanítását, ami szabaddá tehette volna őket. Ekkor az Úr Jézus, annak ellenére, hogy hitek Benne, a következőket mondja nekik:

„Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja” (János 8:44)

Ehhez, az Úr Jézus még hozzáteszi ezt a magyarázatot: „aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit; azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók” (47. v). „Isten beszédei” az Úr Jézus tanításai, mivel Ő már kijelentette ezeknek az embereknek hogy: „amint az Atya tanított engem, úgy szólok” (28 v.)

A következtetés az, hogy nem elég „hinni” az Úr Jézusban, „engedelmeskedni” is kell”

Ezt az is alátámasztja, amit Keresztelő János mondott az Úr Jézusról (legyünk figyelmesek az eredetiből való fordításra): „aki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta” (János 3:36).

Ugyanez a Zsidók 5:9-ben is alá van támasztva:

„tökéletességre jutván, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek”

Ezekkel a gondolatokkal átlépünk a második szakaszba (miután az ember hitt az Őr Jézus áldozatában). Az alapvető teológiai kérdés a következő: Lehetséges-e, hogy azt, akit az Úr Jézus áldozatában való hit által üdvösséget nyert, gonosz lelkek, beleértve a Sátánt, foglalják el? Az esetet Pál apostol tárgyalja teológiai és gyakorlati módon a Róma 6-ban. Azokhoz szól itt, akik egyé váltak az Krisztussal, és arra buzdítja őket, hogy „gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban” (Róma 6:11). Máris az apostol intézi a felhívást, hogy ne adják ismét tagjaikat a régi uruknak. Miért? A magyarázatban Pál egy alapvető törvényt mutat be, ami világunkban működik: „nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái…?” (Róma 6:16).

Minden az ördögre való hallgatás bűn. Amikor elkövetsz egy bűnt, annak az elkövetett bűn lelkének adod magad: hazugság, büszkeség, veszekedés, irigység, igazságtalanság, stb. lelke. Az Efézus 4:27-ben Pál azt írja, hogy aki haragszik, az „helyet” ad az ördögnek. A „hely” szó a görög nyelvben az aforme [Az Ef 4:27-ben nem az aforme, hanem a topos szó található, ennek a jelentéseit sorolja fel Ton tv. Az aforme megtalálható Róm 7:8, Gal 5:13, 2Kor 11:12. – (ford. megj.)], ami „hídfőt”, vagy pedig működési „emelvényt”, mindenképp területet jelent. Mikor hazugságot mondasz, a hazugság lelke azonnal magáénak tud jog szerint egy talpalatnyi helyet, ami alapján elkezdheti benned működését. Azonnal más lelkeket hoz, mivel a hazugságot el kell rejtened, amihez képmutatáshoz vagy más bűnökhöz folyamodsz. Amíg az első hazugságnál nehezen ejted ki a szavakat, a másodiknál már sokkal könnyebb, a harmadiknál még könnyebb, míg végül rutinszerű hazuggá válsz. Figyeljük meg, miként magyarázza Péter apostol a hazugság jelentését. A gyülekezet egyik tagjának mondja a következő szavakat: „Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket?” (Apostolok Cselekedetei 5:3). Ez nem csak Anániásra érvényes, hanem minden hívőre, mindenen egyes alkalommal, amikor hazugságot mond: megengedi a Sátánnak, hogy helyet foglaljon benne, és amikor kimondja a hazugságot, akkor a Szentléleknek, az Igazság Lelkének hazudik. Nem kellene akkor csodálkoznunk, hogy a Jelenések könyvében háromszor van kijelentve, hogy a hazugok kirekesztetnek az új teremtésből, az örök életből (Jelenések  21:8; 21:27; 22:15).

Ismételjük át. A gonosz lelkek különböző bűnökre specializálódtak. Amikor egyik vagy másik bűnt elköveted, annak a bűnnek a lelke kap működési alapot benned. Ez más lelkeket hoz magával, akik más bűnök elkövetésére vezetnek. Így az Istennel való kapcsolatodba akadály kerül, és már nem a világosságban élsz (János 1:5-6), és már nem élsz az Úr Jézus parancsolatai szerint (1 János 2:5-3), és már nem úgy élsz, mint az Úr Jézus (1 János 2:6). Azonban ennél több is történik: bűneink által a Szentlélek megszomorodik (Efézus 4:25-30), aztán végül eloltjuk, kialszik (1 Thesszalonika 5:18). Ezért dorgálja Pál a galáciaiakat: „Ennyire esztelenek vagytok? A mit Lélekben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? Annakokáért, a ki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-e?” (Galata 3:3,5). Később Pál tisztázza a dolgokat, amikor ugyanebben a levélben azt írja, hogy akik a test szerint élnek, azok kirekesztetnek Isten országából (Galata 5:19-20). Eljön tehát az alkalom, amikor Pál a következő képen ítéli meg a helyzetet: „Elszakadtatok Krisztustól,… a kegyelemből kiestetek” (Galata 5:4).

Ezekkel, most térjünk vissza az Úr Jézus tanításához. Miután azt mondja, hogy ha tanítása szerint élünk, Ő lakozást vesz bennünk és egyé válik velünk, mint a szőlőtő a szőlővesszőkkel. Ismételt felhívást intéz, hogy maradjunk meg ő Benne, éljünk az ő tanítása szerint (János 15:4-4). Ha nem tesszük, az Atya levág, mint terméketlen szőlővesszőket, amit majd kidobnak, elszárad, és aztán a tűzre dobnak és megég (János 15:4-6).

Tudom, hogy sokan szeretnék, hogy ha a felsorolt igeszakaszok nem lennének a Bibliában, mivel megzavarja teológiai gondolkodásukat és a bűnben való életük békességét!

Mi történik egy hívővel, aki visszatér a bűnökhöz és ezen a bűnök lelkei hatalma alá kerül? Először is jelezzük az Úr Jézus tanítását, hogy a gonosz lelkek különböző betegségeket teremtenek (pl. Lukács 13:11-17). Úgyszintén Pál is figyelmezteti a hívőket, hogy vizsgálják meg életüket, és rendezzék bűneiket, amelyekben élnek. Mint magyarázatot írja: „ezért van közöttetek sok erőtlen és beteg, és sokan alusznak” (1 Korintus 11:30).

A következtetés nyilvánvaló: hogyha azok, akik bűnben élnek és e miatt betegek, ha megvizsgálnák magukat és megszabadulnának bűneiktől, és a gonosz lelkektől, melyek e bűnök mögött vannak, meggyógyulnának!

Ne siessünk, hogy azt mondjuk, amit a hitetlenek, hogy ez babonaság. Az orvosok azt mondják, hogy a betegségek 70-80% nem fizikai természetű, hanem lelki, szellemi. Azt mondják, ha megoldódna a betegség okozta probléma (probléma, ami az ember lelkében, szellemében van), akkor eltűnne a betegség.

Hogyan segítsünk akkor egy bűnbejutott hívőnek, aki a gonosz lelkek és betegségek rabságába is került, hogy megszabaduljon és meggyógyuljon? Ehhez, nekik szükségük van az Úr Jézus szabadító, és gyógyító iskolájára. Erről azonban egy más cikkben.

Itt azonban szükséges választ adni azok számára is, kiknek ellenvetései vannak az iránt, hogy az Úr Jézus nekünk is, XIX. századiknak, parancsolja, hogy gyógyítsunk betegeket, ahogyan ő parancsolta azt tanítványainak.

Szeretném hozzáadni az első „Pontosítások”-ban idézett igékhez, amit az Úr Jézus a Márk evangéliumában mond nekünk. Tudott dolog, hogy létezik néhány régi kézirata Márk evangéliumának, melyek a 16. Rész 8. Versével érnek véget. Más kéziratoknak csupán rövid záradékot tartalmaznak ez után. Mások azonban egy hosszú befejezéssel záródnak, ami a mi Bibliánkban is benne van, azonban zárójelbe téve. Nekünk, baptistáknak, különösen tetszik a 15. és 16. vers:

„És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik” (Márk 16:15-16)

Azonban nem tetszik, amit a továbbiakban ír:

„Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólanak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik; betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az Igét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen!” (Márk 16:17-20)

Nem tudjuk ki és mikor tette hozzá ezt a befejezést Márk evangéliumához. Tudjuk azonban, hogy a tanítványok mindent megtanultak kívülről, amit az Úr Jézus tanított nekik, az Úr Jézus pedig megígérte neki, hogy a Szentlélek eszükbe fog juttatni majd nékik mindent, amit Ő tanított nekik. Ha hiszünk a Szentírás plenáris (teljes) ihletésében, akkor hinnünk kell ennek a befejezésnek az Istentől való ihletésében is. Ha pedig hisszük az Úr Jézus parancsát, hogy menjünk és prédikáljuk az evangéliumot minden teremtménynek, és aki hisz az üdvözül, akkor azt is el kell hinnünk, amit a továbbiakban az Úr Jézus azokról a jelekről mond, amelyek az evangélium hirdetését követik majd. Még egyszer: nem vehetjük az ollót, hogy kivágjuk azt, amit a mi modernkori racionális elménk nem tud elfogadni. Ezt csak a liberális teológusok teszik. Számunkra „minden vagy semmi” kell, hogy legyen.

Én eldöntöttem, hogy mindet elhiszem!

Románul: itt.


6 responses to “IOSIF ȚON és az Őrállók (5)

 1. Pingback: IOSIF ȚON és az Őrállók (5) - Ziarul toateBlogurile.ro·

  • Koszi, h kitetted ezt a nyilatkozatot, es h szoltal rola. (Nem azt mondtam, hogy mas infot nem teszek kozze, hanem h a Negrut testver felhaborodott irasat nem teszem koze, es latom h te sem tetted!)

 2. Elég furcsa teológia :
  “Lehetséges, hogy valaki bemutassa az Úr Jézus Krisztus áldozatát a bűneidért, és aztán azt mondja, hogy ha hiszel az ő érted való helyettes halálában, meg vagy váltva. Te hiszel, és valójában ez a tetted átvisz „a Sátán hatalmából az Istenhez” (Apostolok Cselekedetei 26:18). Azonban senki nem mondja, hogy most meg kell ismerned és el kell sajátítanod az Úr Jézus tanításait és azok szerint kell élned. Ebben az esetben a te házad üresen maradt, mert az Úr Jézus nem jön oda, ahova nem jön az ő tanítása is, mert „aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem”, és csak oda helyezi az Ő Lelkét, és oda jön lakozni. Csak ebben az esetben nem térhet vissza a gonosz lélek, mert a ház már nem üres.”

  Ezek szerint, meg van váltva az ember, de az “Úr Jézus nem jön oda” – hát ez meg hogy lehet ? Hogy nevezheti Istent Atyjának az ember, a Szentlélek nélkül ? És pontosan melyik lesz az a pillanat, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy “na, most már elég jó vagy, ideje beköltöznöm” ? És a hívő vajon honnan fogja azt a pillanatot felismerni – valamilyen különleges megtapasztalásból netalán ?
  Ez lenne a nagy felfedezés ?
  De persze, ezt biztos csak az emberi logika mondatja velem, nem vagyok én teológus.

 3. Pingback: Furcsa teológia « Radical Discipleship·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s